Logo

Pravilnik o privatnosti podataka

Član 1.
PREDRAG NIKOLIĆ PR AGENCIJA ZA PROMET I POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI BNP REAL ESTATE BEOGRAD (u daljem tekstu: Preduzetnik), kao entitet koji upravlja ličnim podacima, naglašava važnost poverenja pojedinaca čiji su podaci, kako je definisano članom 4, stav 1, Tačka (1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon) objavljenog u „Službenom glasniku RS“, br. 87 od 1. novembra 2018. godine. Društvo prepoznaje da je zaštita podataka (u daljem tekstu: korisnici) prikupljenih putem internet prezentacije www.predrag.co.rs (u daljem tekstu: sajt) od suštinskog značaja i odražava osnovne etičke vrednosti poslovanja Preduzetnika. Preduzetnik je preduzelo odgovarajuće mere i radnje u skladu sa Zakonom radi zaštite i osiguranja privatnosti dostavljenih ličnih podataka, što će biti detaljno objašnjeno u ovom aktu, u skladu sa članom 23 Zakona.

 

OBRADA LIČNIH PODATAKA KOJE PREDUZETNIK VRŠI

 

Član 2.
Preduzetnik prikuplja i obrađuje sledeće podatke od korisnika sajta:

Identifikacione podatke: Ime, prezime i e-mail adresu (u daljem tekstu: lični podaci).
Informacije o prijavi na sajt i ponašanju korisnika (Kolačići).

 

PRAVNI OSNOV OBRADA LIČNIH PODATAKA


Član 3.
Obrada ličnih podataka korisnika se vrši isključivo uz njihov jasno izražen pristanak, u skladu sa članom 15 Zakona. Zahtev za dobijanje pristanka je jasno istaknut i razdvojen od ostalih pitanja, napisan razumljivim jezikom i lako dostupan.

 

SITUACIJE U KOJIMA SE VRŠI OBRADA LIČNIH PODATAKA


Član 4.

Korisnici pružaju svoje lične podatke putem kontakt forme na sajtu, kao i prilikom predstavljanja zaposlenih, klijenata i partnera kao referenci na stranicama sajta pod nazivom „Kontakt“. Takođe, podaci se obrađuju pri korišćenju Cookies (u daljem tekstu: Kolačića) tokom pregledanja sajta.

 

SVRHA OBRADA LIČNIH PODATAKA

 

Član 5.
Preduzetnik prikuplja i obrađuje lične podatke korisnika sajta isključivo radi komunikacije i održavanja kontakta sa osobama zainteresovanim za različite vidove poslovne saradnje sa Preduzetnikom. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, odgovaranje na upite o praksi i zaposlenju, slanje ponuda za usluge, predstavljanje članova tima, kao i posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti.

Komunikacija podrazumeva dvosmernu interakciju sa osobama navedenim u prethodnom stavu, uključujući obaveštavanje o njihovim pravima u skladu sa Zakonom i drugim relevantnim pitanjima vezanim za poslovnu saradnju sa Preduzetnikom. Osobe koje su pristale da budu kontaktirane od strane Preduzetnika u vezi sa poslovnom saradnjom ili u drugim situacijama opisanim u članu 2 i 4 ovog akta, mogu u svakom trenutku povući svoj pristanak u skladu sa članom 15, stav 3 Zakona, što će rezultirati prestankom obrade njihovih ličnih podataka.

 

PRAVA O LIČNIM PODACIMA


Član 6.
Osobe čiji se podaci obrađuju imaju pravo na transparentnost u vezi sa ostvarivanjem svojih prava prema članu 21 Zakona. Ovo uključuje pravo na sveobuhvatne informacije prema članovima 23, 24, 26, 29-31, 33, 36-38 i 53 Zakona, prezentovane na razumljiv način, koristeći jasan jezik i različite oblike komunikacije.


Član 7.
Lice na koje se podaci odnose ima osim prava navedenih u članu 6. ovog akta i sledeća prava, u skladu sa odredbama Zakona:

Pravo na pristup:
Pravo lica na koje se podaci odnose je da od rukovaoca zatraži informaciju da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju, kao i da dobije pristup tim podacima i drugim relevantnim informacijama, sve u skladu sa propisima Zakona.

Pravo na ispravku i dopunu:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku netačnih podataka o ličnosti bez odlaganja. Takođe, u zavisnosti od svrhe obrade, to lice ima pravo da dopuni nepotpune podatke o ličnosti, uključujući dostavljanje dodatnih informacija.

Pravo na brisanje podataka o ličnosti:
Pravo lica na koje se podaci odnose je da zahteva brisanje svojih podataka o ličnosti od strane rukovaoca, a rukovalac je dužan da te podatke bez nepotrebnog odlaganja izbriše u situacijama predviđenim zakonom.

Pravo na ograničenje obrade:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ograničenje obrade svojih podataka o ličnosti od strane rukovaoca, ukoliko su ispunjeni alternativni uslovi propisani Zakonom, kao što je navedeno u članu 31, stav 1.

Pravo lica na koje se podaci odnose da bude obavešten o ispravci, brisanju i ograničenju obrade:
Rukovalac je dužan da obavesti sve primalce podataka o ličnosti o svakoj ispravci, brisanju ili ograničenju obrade (osim ako je to nemoguće ili iziskuje preteranu upotrebu vremena i resursa). Takođe, rukovalac je dužan da na zahtev lica na koje se podaci odnose obavesti to lice o svim primalcima kojima su podaci o ličnosti otkriveni.

Pravo na prenosivost podataka:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da dobije svoje podatke o ličnosti u struktuiranom, standardnom i elektronski čitljivom formatu od rukovaoca, i ima pravo da prenese te podatke drugom rukovaocu, pod uslovima propisanim zakonom. Ovo pravo uključuje i pravo lica da direktno prenese svoje podatke o ličnosti drugom rukovaocu od rukovaoca kome su ti podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor i automatsko donošenje odluka:
Ako smatra da je opravdano s obzirom na svoju specifičnu situaciju, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor rukovaocu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti, uključujući i profilisanje. Rukovalac je dužan da prekine obradu podataka o ličnosti tog lica ako prigovor bude prihvaćen, osim ako rukovalac može da dokaže da postoje zakonski osnovi za obradu koji nadmašuju interese, prava ili slobode lica na koje se podaci odnose, ili ako je obrada povezana sa postavljanjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnih zahteva.

Automatsko donošenje odluka i profilisanje:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da ne bude podvrgnuto isključivoj odluci donetoj na osnovu automatizovane obrade, uključujući profilisanje, ukoliko takva odluka ima pravne posledice za to lice ili značajno utiče na njegov status. Lice na koje se podaci odnose može stupiti u kontakt sa Društvom putem putem dostupnih kanala komunikacije kako bi ostvarilo svoja prava propisana Zakonom.

 

PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI


Član 8.
Podaci o ličnosti navedeni u članu 2. ovog pravilnika neće biti deljeni sa osobama van organizacije Preduzetnika. Pristup tim podacima će imati samo lice ili lica unutar Preduzetnika koja su ovlašćena da odgovaraju na upite sa sajta, kao i ona koja su uključena u proces odlučivanja o tim upitima.

Osobe takođe imaju pravo na pristup, ispravku, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka, prigovor na obradu i automatsko donošenje odluka u skladu sa Zakonom.

 

 

NAČIN ZAŠTITE I PERIOD OBRADA PODATAKA


Član 9.
Društvo primenjuje SSL enkripciju i kolačiće kako bi zaštitilo komunikaciju i lične podatke korisnika. Lični podaci će se čuvati dok postoji potreba za komunikacijom sa korisnicima, u skladu sa članom 5, stav 1, tačkom 5 Zakona. Nakon isteka tog perioda, podaci će biti obrisani.

 

 

KOLAČIĆI (COOKIES)

 

Član 10.
Izraz Kolačići (u nastavku teksta: „Kolačići“) se koristi za označavanje tekstualnih datoteka koje se smeštaju na računar osobe koja poseti sajt. Ovi Kolačići imaju svrhu prikupljanja standardnih informacija u vezi sa prijavljivanjem na sajt i ponašanjem korisnika tokom njihove posete. Nakon toga, ove datoteke mogu biti poslate internet pretraživaču koji koristi ta lica. Preduzetnik može automatski prikupljati i obradjivati navedene informacije putem Kolačića ili sličnih tehnologija. Za dodatne informacije o Kolačićima, posetite veb stranicu allaboutcookies.org.

Korisnicima koji se brinu o svojoj privatnosti i korišćenju Kolačića, omogućeno je da konfigurišu svoj internet pretraživač kako bi ih obavestio kad primi Kolačić i da odbiju prijem Kolačića koje pokušavaju da šalju druge veb stranice.

Napomena: Upotreba sajta nije uslovljena davanjem saglasnosti za korišćenje Kolačića.

 

PRAVILA O BEZBEDNOSTI I PRIVATNOSTI PODATAKA NA DRUGIM INTERNET STRANICAMA


Član 11.
Važno je napomenuti da sajt može da sadrži linkove koji vode ka drugim veb stranicama. Ovaj pravilnik o privatnosti podataka odnosi se isključivo na sajt i ne obuhvata pravila o privatnosti podataka drugih veb stranica. Preduzetnik ne snosi odgovornost za politiku privatnosti podataka drugih veb stranica.

 

 

Član 12.
Odredbe ovog akta stupaju na snagu od dana objavljivanja na sajtu.

Preduzetnik ima ekskluzivno pravo da jednostrano izmeni ovaj akt, kao i da objavi te izmene na način propisan u prvom stavu ovog člana.